BIOSAFETY CABINET CLASS 2

ตู้ปลอดเชื้อ หรือ biosafety cabinet class 2 คืออะไร ??

ตู้ปลอดเชื้อ หรือ biosafety cabinet class 2 หรือ เรียกสั้นๆว่า ตู้ BSC Class 2 เป็น ตู้ชีวนิรภัยที่สามารถป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อจุลชีพไปสู่ ผู้ปฎิบัติงาน(operator),สิ่งแวดล้อม(environment) และชิ้นงาน(product)ได้

ตู้ปลอดเชื้อ BSC class 2 มีกี่ประเภท??

ตู้ BSC Class 2 สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. Biosafety Cabinet Class 2 Type A1
 2. Biosafety Cabinet Class 2 Type A2
 3. Biosafety Cabinet Class 2 Type B1
 4. Biosafety Cabinet Class 2 Type B2

มาตรฐานตู้ปลอดเชื้อในประเทศไทย

มาตรฐานตู้ปลอดเชื้อที่นิยมใช้ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามมาตรฐาน 3 มาตรฐานดังต่อไปนี้

 1. NSF / ANSI 49-2019 (American National Standards Institute) เป็นหน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ออกกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับตู้ปลอดเชื้อ Biosafety Cabinet class 2 เท่านั้น ทั้งทางด้านการออกแบบ(Design), โครงสร้าง (Construction) รวมถึงประสิทธิภาพ และการรับรองความถูกต้อง(Performance and Field Certification)อีกด้วย เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆทั่วโลก
 2. EN 12469:2000 (European Standard) เป็นมาตรฐานสากลของประเทศอังกฤษ และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับตู้ปลอดเชื้อ microbiological safety cabinets (MSCs) มีการกำหนดประสิทธิภาพและวิธีการทดสอบตู้ปลอดเชื้อ เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
 3. DIN 12950 เป็นมาตรฐาน biosafety cabinet ประเทศเยอรมัน กฎเกณฑ์ต่างๆคล้ายกับ 2 มาตรฐานข้างต้น แต่มีข้อกำหนดแตกต่างกันเล็กน้อย
en12469

EN 12469:2000

ansi49-2019

NSF/ANSI 49-2019

din 12950

DIN 12950

ค่ามาตรฐาน Inflow / Downflow Velocity Of NSF/ANSI 49

Type Of BSC Class 2Inflow/Intake VelocityDownflow VelocityRe-circulation Air
Exhaust Air
Class 2 A175fpm*/0.38mps**75fpm/0.25-0.5mps70%30%
Class 2 A2100fpm/0.51mps50fpm/0.25-0.5mps70%30%
Class 2 B1100fpm/0.51mps50fpm/0.25-0.5mps30%70%
Class 2 B2100fpm/0.51mps80fpm/0.25-0.5mps0%100%

วิธีการเลือกตู้ชีวนิรภัย biosafety cabinet ที่เหมาะสม

        มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ (Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories) ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2564) ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำหนดวิธีการเลือกใช้ biological safety cabinet ที่เหมาะสมไว้ดังนี้

1. ควรทราบระดับความเสี่ยงของเชื้อโรค หรือสารเคมีอันตราย(biological agents or hazardous substances)ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

     โดยทั่วไปสามารถแบ่งระดับความเสี่ยงของ biological agents or hazardous substancesได้ 3ระดับ คือ

     ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low risk) เชื้อโรค/สารเคมีที่ไม่ส่งผลต่อการแพร่เชื้อ หรือ ส่งผลถึงการเสียชีวิต เช่น E. coli, Staphylococcus aureus, สารเคมีที่ใช้ทดสอบคุณภาพอาหาร และน้ำ เป็นต้น

     ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate risk) เชื้อโรค/สารเคมีที่อาจทำให้เกิดโรคร้ายแรง หรือเสียชีวิตได้ แต่ไม่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ง่าย เช่น Salmonella typhi, Mycobacterium tuberculosis,formaldehyde, benzene เป็นต้น

     ระดับความเสี่ยงสูง (High risk) สารชีวภาพ หรือสารอันตรายที่แพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ง่าย และอาจทำให้เกิดโรคร้ายแรง หรือเสียชีวิต เช่น Anthrax, Ebola, สารกัมมันตภาพ เป็นต้น

2.ควรทราบลักษณะงานทีทำในห้องปฎิบัติการ

 • งานด้านจุลชีววิทยา
  เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อผลิตวัคซีน
  เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งเพื่อทดสอบยา
 • งานด้านชีวเคมี
  แยกวิเคราะห์สารเคมีในพืชเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
  สังเคราะห์สารชีวโมเลกุลเพื่อใช้ในทางการแพทย์
 • งานด้านชีวฟิสิกส์
  ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของโปรตีนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
  วัดการไหลเวียนโลหิตในสมองเพื่อศึกษาการทำงานของสมอง

        การเลือก biological safety cabinet ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำ จะช่วยให้บุคคลากร ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

3.ขนาดพื้นที่ในห้องปฏิบัติการ
ขนาดของตู้ชีวนิรภัยมีให้เลือกหลายขนาด การเลือก biosafety cabinet ให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ในห้องปฏิบัติการ

4.พิจารณางบประมาณ
ตู้ชีวนิรภัยมีราคาแตกต่างกันไป การเลือก biological safety cabinet ให้เหมาะสมกับงบประมาณจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

5.มาตรฐานผู้จัดจำหน่าย
มีบริการหลังการขายที่ดี เพื่อช่วยให้ตู้ชีวนิรภัยได้รับการบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้อย่างทันท่วงที
มีมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO9001 / ISO13485 เป็นต้น

เรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับ Biosafety Cabinet

ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้ปฎิบัติงาน (Protect operator) สิ่งแวดล้อม (Protect environment) และปนเปื้อนไปสู่สิ่งส่งตรวจ (Protect specimen)

ตู้ปลอดเชื้อมีเทคโนโลยีที่สำคัญ 3 ส่วน คือ HEPA filter (แผ่นกรองเชื้อ) , Blower/fan/motor (พัดลม) และ Laminar flow (การไหลของอากาศภายในตู้BSC)

International Standard (มาตรฐานสากล) ที่ใช้รับรองความปลอดภัย ตู้ปลอดเชื้อ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีดังนี้ NSF Standard 49 (National Sanitation Foundation International), EN12469 : 2000, AS 2252 และ US Federal Standard 209E เป็นต้น

การสอบเทียบตู้ปลอดเชิ้อ ต้องทำการCertification อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งาน มีรายการตรวจสอบหลัก ดังนี้ Cabinet leak test / Smoke test / HEPA filter leak test / Inflow velocity test และ Downflow velocity test

รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ดูแลงานบริการหลังการขาย

Technology Biosafety cabinet

Hepa Filter

Biological safety Cabinet

blower biosafety cabinet

Blower / Motor

Biological safety Cabinet

airflow bsc

Laminar Air Flow

Biological safety Cabinet

ตู้ปลอดเชื้อ มีระบบไหลเวียนอากาศภายในตู้ผ่านแผ่นกรองความละเอียดสูง (Hepa Filter) เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศ และป้องกันไม่ให้รั่วไหลเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ Biological safety Cabinet ส่วนใหญ่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัส สูดดม

Reference

 • https://www.en-standard.eu/bs-en-12469-2000-biotechnology-performance-criteria-for-microbiological-safety-cabinets/
 • https://www.en-standard.eu/bs-standards/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Biosafety_cabinet
 • https://www.nsf.org/th/en/knowledge-library/nsf-ansi-49-annex-i-1